inv inv
cabecera
inv inv
curve
CONDICIÓNS XERAIS DE USO:


DATOS IDENTIFICATIVOS:
En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: A empresa titular deste "sitio web" é a Asociación de Pais de Minusválidos da Provincia de Pontevedra, en diante APAMP, con domicilio na Rúa Miguel Hernández Nº1, con número de C.I.F: G-36624120, inscrita no Rexistro de Control de Asociacións Sección 1ª co número 263 da data 29 de Xullo de 2004. Correo electrónico de contacto: apamp@apamp.org, direccion@apamp.org.


USUARIOS:
O acceso e/ou uso do presente sitio web de " APAMP " atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.


USO DO PORTAL:
O presente sitio web proporciona o acceso a información (en diante, "os contidos") en Internet pertencente a " APAMP " aos que o USUARIO pode ter acceso.
O USUARIO asume a responsabilidade do uso do PORTAL.
O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que " APAMP " ofrece a través do seu sitio web corporativo e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humáns; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de " APAMP ", dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.


PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
" APAMP " por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc...), titularidade de " APAMP " ou ben das súas licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de " APAMP ". O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de " APAMP ". Poderá visualizar os elementos do sitio web corporativo e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de " APAMP ".


EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE:
" APAMP " non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.


MODIFICACIÓNS:
" APAMP " resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu sitio web corporativo, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu sitio web corporativo.


EMPREGO DE COOKIES:
" APAMP " poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do USUARIO polo seu sitio web corporativo. As cookies asócianse unicamente a un USUARIO anónimo e o seu computador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do USUARIO. O USUARIO poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas por " APAMP ", sen que iso prexudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos Contidos.


ENLACES:
No caso de que no sitio web corporativo se dispuxesen enlaces ou hipervínculos cara outros sitios de Internet, " APAMP " non exercerá ningún tipo de control sobre devanditos sitios e contidos.
En ningún caso " APAMP " asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet.
Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DEREITO DE EXCLUSIÓN:
" APAMP " resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao seu sitio web corporativo e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.


XENERALIDADES:
" APAMP " perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu sitio web corporativo exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.


MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN:
" APAMP " poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN:
A relación entre " APAMP " e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Vigo - Pontevedra.

© 2007 Apamp Artesanía | Aviso Legal